Församlingsmöte 19 okt 2022 18.30

DAGORDNING

1. Mötets öppnande

2. Mötets stadgeenliga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av protokolljusterare

Information och rapporter:

5. Ekonomi

6. Ombyggnation och fastigheter

a. Organisation

b. Förvaltning (styrgrupp)

c. Ombyggnation

7. Styrgrupp Café och konferens

8. Kyrkokonferensen

9. Församlingsföreståndaren

10. Equmenia

11. Övriga frågor